Smaragdové desky

Obnovuji opět texty Smaragdových desek, protože se ztrácejí důležité věci, anebo jsou podivným způsobem měněny na přání někoho jiného. Myslím, že nyní nastává čas k návratu do vědomostí dávno ztracených..

Konchedras 2.2.2024

Smaragdové desky Thotha Atlanťana

Předmluva k originálu Smaragdových desek Thotha Atlanťana

Historie desek přeložených na následujících stránkách je zvláštní a k neuvěření pro moderní vědce. Jejich starobylost je úžasná, datuje se přibližně na 36.000 let před Kristem. Psal je Thoth, atlantský Kněz-Král, který založil kolonii v starověkém Egyptě po potopení mateřské krajiny. Byl stavitelem...

—————

Uvod k originálu V ý k l a d u S m a r a g d o v ý c h d e s e k

Na následujících stránkách odhalím některé z mystérií, kterých jsem se až doposud jen jemně dotkl já, nebo jiní učitelé a studenti pravdy. Lidské hledání pochopení zákonů, které řídí život člověka, je nekonečné, ale za závojem, který chrání vyšší plány před lidským zrakem, přece vždy existovala...

—————

S M A R A G D O V Á D E S K A I : Historie Thotha, Atlanťana

Já, Thoth, Atlanťan, mistr mystérií, strážce záznamů, mocný král, mág, žijící z generace na generaci, chystám se vložit do Síní Amenti, ustanovené jako pomoc těm, kteří přijdou potom, tyto záznamy moudrosti Velké Atlantidy. Ve velkolepém městě Keor na ostrově Undal v čase dávno minulém, započal...

—————

S M A R A G D O V Á D E S K A I I : Síně Amenti

Hluboko v srdci Země leží Síně Amenti, daleko pod ostrovy potopené Atlantidy, Síní Mrtvých a síní života, koupajíce se v ohni nekonečného BYTÍ. V hluboké minulosti, ztracené v časoprostoru, Děti Světla zhlédli dolů na svět. Uviděli děti člověka v jejich porobě, spoutané silou zvenku. Věděli, že až...

—————

S M A R A G D O V Á D E S K A I I I : Klíč k Moudrosti

Já, Thoth, Atlanťan, odevzdávám svou moudrost, své poznání, svou sílu. Svobodně to odevzdávám dětem lidí. Kéž by i oni takto dále odevzdávaly, aby závoj tmy světa z jednoho konce na druhý mohl být prozářen moudrostí. Moudrost je silou a síla moudrostí, jedna s druhou navzájem, zdokonalujíc...

—————

S M A R A G D O V Á D E S K A I V : Zrození Vesmíru

Naslouchej, ó člověče, hlasu moudrosti, naslouchej hlasu Thotha, Atlanťana. Volně dnes dávám ti svou moudrost, z času a prostoru tohoto cyklu; mistr mystérií, Slunce rána, Thoth, učitel lidí, je ze VŠEHO. Kdysi dávno, ve svém dětství, ležel jsem pod hvězdami na dávno pochované Atlantidě, snívajíc o...

—————

S M A R A G D O V Á D E S K A V : Obyvatel Undalu

Často snil jsem o pochované Atlantidě, ztracené v dobách, které pohltila tma. Z aeonu na aeon jsi ty existovala v kráse, jas svítil skrze temnotu tmy. Mocný vládce, všemu pozemskému vládnoucí, Pán Země v dni Atlantském. Král národů, mistr moudrosti, Světlo skrze Suntal, Strážce Cesty, přebýval ve...

—————

S M A R A G D O V Á D E S K A V I : Klíč Magie

Naslouchej, ó člověče, moudrosti magie. Naslouchej znalostem sil zapomenutých. Dávno, v době prvního člověka, začala válka mezi temnotou a světlem. Lidé, tehdy jako teď, byli naplněni obojím, temnotou a světlem; a zatímco v některých měla převahu temnota, jiným světlo zaplňovalo duši. Ano, věky...

—————

S M A R A G D O V Á D E S K A V I I: Sedm Pánů

Poslouchej, ó člověče, a naslouchej mému hlasu. Otevři svůj prostor mysli a pij z mé moudrosti. Temná je cesta Života, kterou cestuješ. Mnoho je jam, které ti leží v cestě. Vždy se snaž dosáhnout větší moudrost. Dospěj k tomu a bude to světlem na tvé Cestě. Otevři svou Duši, ó člověče, Vesmíru,...

—————

S M A R A G D O V Á D E S K A V I I I: Klíč Mystérií

Tobě, ó člověče, dal jsem svoje vědomosti. Tobě dal jsem Světlo. Poslouchej teď a získej moudrost přinesenou z vesmírných úrovní shora a nad. Ne jako člověk, stal jsem se osvobozeným od dimenzí a úrovní. Pokaždé, beru na sebe nové tělo. Pokaždé, měním svou formu. Teď vím, že nehmotné je všechno, co...

—————

S M A R A G D O V Á D E S K A I X: Klíč ke Svobodě Vesmíru

Naslouchej, ó člověče, poslouchej můj hlas, který učí Moudrosti a Světlu v tomto cyklu; učí tě, jak se zbavit temnoty, učí, jak přinést Světlo do tvého života. Snaž se, ó člověče, najít velkou cestu, která vede k věčnému Životu jako Slunce. Odvrať pozornost od závoje temnoty. Snaž se stát Světlem...

—————

S M A R A G D O V Á D E S K A X: Klíč Času

Poslouchej, ó člověče. Vezmi si z mé moudrosti. Dozvěď se o hluboko ukrytých mystériích vesmíru. Dozvěď se o Myšlence, která rostla v hlubině, přinášejíc do vesmíru Řád a Harmonii. Věz, ó člověče, že všechno, co existuje, má bytí jen kvůli Zákonu. Poznej Zákon a budeš svobodný, nikdy nespoután...

—————

S M A R A G D O V Á D E S K A X I : Klíč k cestě Vzhůru a Dolů

Slyšte a poslouchejte, ó děti Khému, slova, které jsem zanechal, které vás přivedou ke Světlu. Vězte, ó lidé, že jsem poznal vaše otce, ano, vaše otce v čase dávno minulém. Nesmrtelný jsem byl přes všechny věky, žijící mezi vámi, odkdy začala vaše moudrost. Vést vás nahoru ke Světlu Velké Duše,...

—————

S M A R A G D O V Á D E S K A X I I : Zákon příčiny a následku a Klíč k proroctví

Poslouchej, ó člověče, slova mé moudrosti, poslouchej hlas Thotha, Atlanťana. Zvítězil jsem nad Zákonem časoprostoru. Poznání jsem získal o budoucnosti času. Vím, že člověk ve svém pohybu časoprostorem vždy bude v Jednotě se Vším. Věz, ó člověče, že vše z budoucnosti je otevřenou knihou tomu, kdo...

—————

S M A R A G D O V Á D E S K A X I I I: Klíče Života a Smrti

Poslouchej, ó člověče, naslouchej moudrosti. Poslouchej Slovo, které tě naplní Životem. Poslouchej slovo, které spoutá temnotu. Poslouchej hlas, který zažene tmu. Tajemství a moudrost přinesl jsem svým dětem; poznání a sílu zděděnou od starších. Nevíš, že všechno se otevře, když najdeš jednotu...

—————