S M A R A G D O V Á D E S K A X I I : Zákon příčiny a následku a Klíč k proroctví

Poslouchej, ó člověče, slova mé
moudrosti, poslouchej hlas Thotha, Atlanťana.
Zvítězil jsem nad Zákonem časoprostoru.
Poznání jsem získal o budoucnosti času. Vím,
že člověk ve svém pohybu časoprostorem vždy
bude v Jednotě se Vším.
Věz, ó člověče, že vše z budoucnosti je
otevřenou knihou tomu, kdo umí číst.
Všechny následky přinesou dále jejich příčiny,
jako všechny následky vyrostly z prvotní
příčiny. Věz, že budoucnost není fixní anebo
stabilní, ale mění se jako příčina přináší dále
následek. Podívej se na příčinu, kterou přineseš
do bytí a určitě uvidíš, že všechno je následek.
Tak, ó člověče, buď si jist, následky,
které přinášíš dále, jsou vždy příčiny
dokonalejších následků. Věz, že budoucnost
nikdy není fixní, ale následuje lidskou svobodnou vůli jako její pohyby v časoprostoru
směrem k cíli, kde začíná nový čas. Člověk může číst budoucnost jedině prostřednictvím
příčin, které přinášejí následky. Hledej uvnitř příčinnosti a zajisté najdeš následky.
Poslouchej, ó člověče, dokud hovořím o budoucnosti, hovořím o následku, který
následuje příčinu. Věz, že člověk na své cestě svěřence světla vždy hledá únik ze tmy,
která ho obklopuje, jako stíny, které obklopují hvězdy na obloze a jako hvězdy na
nebesích, on též, zářit bude ze stínů tmy.
Vždy jeho osud měl by ho vést vpřed, dokud nebude Jednotou se Světlem. Ano,
ačkoli jeho cesta leží mezi stíny, vždy před ním plane Velké Světlo. Ačkoli ta cesta bude
temnou, přece on porazí stíny, které proudí kolem něj jako tma.
Daleko v budoucnosti, vidím člověka jako Světlem zrozeného, svobodného
od temnoty, která spoutává Duši, žijícího v Světle bez hranic temnoty zakrývající Světlo,
které je Světlem jejich Duše. Věz, ó člověče, že předtím, než to dosáhneš, mnoho temných
stínů padne na tvé Světlo snažíc se udusit stíny temnoty Světlo Duše, která se snaží být
svobodná.
I
Velký je zápas mezi Světlem a temnotou, věky starý a přece vždy nový. Přece, věz,
že v čase, daleko v budoucnosti, Všechno bude Světlem a temnota padne.
Poslouchej, ó člověče, moje slova moudrosti. Připrav se a nespoutej své Světlo.
Člověk povstává a člověk padá, tak jako vždy nové vlny vědomí plynou z velké hlubiny
pod námi k Slunci jejich cíle.
Vy, děti moje, vyrostly jste ze stavu, co byl jenom trochu nad zvířetem, až doposud
ze všech lidí vy jste největší. Ještě před vámi byli jiní větší jako vy. Teď vám hovořím, tak
jako jiní před vámi padli, tak též přijdete ke konci. A nad krajinou, kterou obýváte teď,
barbaři budou přebývat a obrátí se ke Světlu. Zapomenutá bude starověká moudrost, přec
jen vždy bude žít, ač ukryta před lidmi.
Ano, v krajině, kterou voláte Khém, rasy budou povstávat a rasy budou upadat.
Zapomenuti budete vy z dětí lidí. Přece vy se pohnete, přesunete k hvězdnému prostoru
nad tímhle, zanechávajíc za sebou místo, kde jste přebývali.
Duše člověka se vždy pohybuje vpřed, spoutána nebude žádnou hvězdou. Ale vždy
pohybujíc se k velkému cíli před ním, kde se rozpustí ve Světle Všeho. Věz, že vždy
půjdete dále, pohnutí Zákonem příčiny a následku, dokud se oba nestanou Jedním.
Ano, člověče, potom, když odejdeš, jiní postoupí na místa, kde jsi žil. Poznání
a moudrost bude všechna zapomenutá, a jen památka Bohů přežije. Jak jsem já pro vás
Bůh svým poznáním, tak vy též budete Bohy budoucnosti, kvůli vašemu poznání, které
bude dalece nad jejich. Ještě vězte, že přes všechny věky, člověk bude mít přístup
k Zákonu, když bude chtít.
Věky, které přijdou, uvidí obnovu moudrosti, pro ty, kteří zdědí vaše místo na této
hvězdě. Oni budou, střídavě, přicházet k moudrosti a učit se vypudit temnotu Světlem.
Přece se musí velmi snažit během věků přinést sobě svobodu Světla. Potom přijde k lidem
veliká válka, co zachvěje Zemí a zatřese jejím kurzem. Ano, potom Temní Bratři začnou
válku mezi Světlem a tmou.
Když člověk znovu dobude oceán a poletí ve vzduchu na křídlech jako ptáci; když
se naučí využít blesk, potom začne čas války. Veliká bude bitva dvou armád, veliká válka
temnoty a Světla. Národ povstane proti národu použijíc temné síly k roztříštění Země.
Zbraně armády zničí pozemšťana, dokud polovice ras nezmizne. Potom přijdou vpřed
Synové Rána a dají své nařízení dětem lidí, řkouc: „Ó lidé, přestaňte se svým snažením
bratra proti bratrovi. Jen tak přijdete ke Světlu. Přestaňte se svou nedůvěrou, ó můj bratře,
a následuj cestu a věz, že máš pravdu.“
Potom lidé přestanou se svou snahou bratra proti bratrovi a otce proti synovi. Potom
bude prastarý příbytek mého lidu vyzdvižen z místa pod vlnami temného oceánu. Potom
se Věk Světla rozvine se všemi lidmi hledajícími Světlo cíle. Potom budou Bratři Světla
vládnout lidem. Vypuzena bude temnota tmy.
Ano, děti lidí se budou vyvíjet dále, a stoupat k velkolepému cíli. Stanou se Dětmi
II
Světla. Jejich Duše budou vždy Plamenem z plamene. Poznání a moudrost se stane lidstvu
vlastní ve velkolepém věku, protože ono se přiblíží k věčnému plameni, Zdroji vší
moudrosti, místu začátku, které je už v Jednotě s koncem všech věcí. Ano, v čase, který
ještě není zrozen, vše bude Jednota a Jednota bude Vším. Člověk, dokonalý plamen tohoto
Vesmíru, bude mířit k místu ve hvězdách. Ano, půjde dokonce pryč z tohoto
časoprostoru do jiného za hvězdami.
Dlouho jste mě poslouchaly, ó děti moje, dlouho jste poslouchaly moudrost Thotha.
Teď odcházím od vás do temnoty. Teď jdu do Síní Amenti, přebývat tam v budoucnosti,
kdy Světlo opět přijde k lidem. Nicméně vězte, můj Duch stále bude s vámi, vést bude
vaše kroky po cestě Světla.
Chraňte tajemství, které vám zanechávám, a určitě můj duch vás bude ochraňovat
po dobu života. Nespouštějte oči z cesty moudrosti. Navždy držte Světlo jako svůj cíl.
Nepoutejte svou duši v otroctví temnoty; volné nechte její křídla v letu ke hvězdám.
Teď odcházím přebývat do Amenti. Buďte mými dětmi v tomto a v dalším životě.
Přijde čas, když vy též budete nesmrtelní, žijíc věk za věkem, Světlo mezi lidmi.
Chraňte vchod do Síní Amenti. Chraňte tajemství, které jsem tam ukryl.
Nedovolte, aby moudrost byla odevzdána barbarům. Budeš ji držet v tajnosti pro ty, kteří
hledají Světlo. Teď odcházím. Přijměte mou milost. Vyberte se mou cestou a následujte
Světlo.
Ať splyne vaše Duše ve Velkolepé Esenci. Jednotou, Velkým Světlem, nechte být
vědomí.
Zavolejte mě, když mě budete potřebovat.
Použijte moje jméno třikrát v pořadí:
Čikitet, Arelič, Vomalites.