S M A R A G D O V Á D E S K A X I I I: Klíče Života a Smrti

Poslouchej, ó člověče, naslouchej
moudrosti. Poslouchej Slovo, které tě naplní
Životem. Poslouchej slovo, které spoutá
temnotu. Poslouchej hlas, který zažene tmu.
Tajemství a moudrost přinesl jsem svým
dětem; poznání a sílu zděděnou od starších.
Nevíš, že všechno se otevře, když najdeš
jednotu všeho? V jednotě budeš s Mistry
Mystéria, Přemožitele Smrti a Mistry Života.
Ano, dozvíš se o květu Amenti, rozkvětu
života, který září v Síních. V Duchu dosáhneš
ty Síně Amenti a přineseš zpět moudrost, která
žije ve Světle. Věz, že brána k moci je skryta.
Věz, že brána k životu vede přes smrt. Ano,
přes smrt, ale ne přes smrt, kterou znáš, ale
smrt, která je život a oheň a Světlo.
Toužíš poznat hloubku, skryté tajemství?
Podívej se do svého srdce, kde je poznání
poutáno. Věz, že v tobě tajemství je ukryté,
zdroj všeho života a zdroj vší smrti.
Poslouchej, ó člověče, dokud hovořím tajemství, odhaluji ti tajemství dávna.
Hluboko v srdci Země leží květ, zdroj Ducha, který váže všechno do své formy.
Protože věz, že Zem žije v těle jako ty jsi naživu v tebou samém tvořené formě. Květ
Života je jako tvé vlastní místo Ducha a proudí Zemí jako tvůj teče přes tvou formu;
dávajíc ze života Zemi a její dětem, obnovujíc Ducha z formy do formy. Toto je Duch,
který je formou tvého těla, tvarujícího a formujícího do své formy.
Věz, ó člověče, že tvá forma je duální, vyrovnána v polaritě, zatím co je tvořena ve
své formě. Věz, že jestli tvoje Smrt se rychle blíží, je to jen proto, že tvoje rovnováha je
oslabena. Je to jen proto, neboť jeden pól se ztratil.
Věz, že pokud bude tvé tělo v dokonalé rovnováze, nikdy nebude dotknuto prstem
Smrti. Ano, dokonce nehoda se může přiblížit, když se rovnováha ztratí. Jestli jsi
I
v rovnováze vyváženosti, budeš žít dále v čase a nezakusíš Smrt. Věz, že ty jsi vyrovnaný
celek, existující kvůli své vyváženosti pólů. Pokud je v tobě jeden pól stažen dolů, rychle
od tebe odchází rovnováha života. Potom k tobě přichází studená Smrt, a změna musí přijít
do tvého nevyváženého života.
Věz, že tajemství života v Amenti je tajemství obnovení rovnováhy pólů. Všechno,
co existuje, má formu a žije kvůli Duchu života ve svých pólech.
Nevidíš, že v Srdci Země je rovnováha všech věcí, které existují a mají bytí na její
tváři? Zdroj tvého Ducha je přitahován ze Srdce Země, protože ve své formě ty jsi
v jednotě se Zemí.
Když se naučíš udržet svou vlastní rovnováhu, potom se přiblížíš rovnováze Země.
Potom budeš existovat, dokud Země bude existovat, měnit svou formu, jen jestli se změní
i Zem: Neokusíš smrt, ale jednotu s touto planetou, udržujíc svou formu, dokud vše
pomine.
Poslouchej, ó člověče, když dávám tajemství tak, abys ani ty neokusil změnu. Jednu
hodinu každý den budeš ležet s hlavou směřující k místu pozitivního pólu (sever). Jednu
hodinu každý den bude tvá hlava směrovat k místu negativního pólu (jih). Dokud je tvá
hlava směrem na sever, podrž své vědomí od hrudě k hlavě. A když tvá hlava směruje na
jih, podrž své myšlenky od hrudě k nohám. Podrž je v rovnováze jedenkrát v každé
sedmici, a tvoje rovnováha si ponechá vší svou sílu. Ano, jestli budeš stár, tvé tělo se
osvěží a tvou silou staneš se jakoby mladým. Toto je tajemství známé Mistrům, od kterých
dávala Smrt ruce pryč. Nezanedbávej následování cesty, kterou jsem ti ukázal, protože
když uplynou léta k stovce, zanedbání bude znamenat příchod Smrti.
Poslouchej moje slova a následuj cestu. Udržuj svou rovnováhu a žij dále.
Poslouchej, ó člověče, a naslouchej mému hlasu. Poslouchej moudrost, kterou ti
dávám o Smrti. Když budeš na konci své ustanovené práce, ty smíš toužit projít z tohoto
života, projít na pláně, kde Slunka Rána žijí a existují jako Děti Světla. Projít bez bolesti a
projít bez utrpení na pláně, kde je věčné Světlo.
Nejdřív si lehni a oddychuj hlavou směrem na východ. Slož ruce na Zdroj svého
života (solar plexus). Umísti své vědomí v místě života. Roztoč jej a rozděl na sever a jih.
Odešli část směrem k severu. Odešli druhou ven směrem k jihu. Uvolni se. Dále z této
formy budou tvé stříbrné jiskry lítat, stoupajíc a napředujíc ke Slunci rána, splývajíc se
Světlem, v jednotě s jeho zdrojem. Tam budou planout, dokud se nevytvoří touha. Potom
se vrátí na místo ve formě. Věz, ó člověče, že takto přecházejí velkolepé Duše, měníc se
podle vlastní vůle ze života do života. Takto vždy přechází Vtělení, dobrovolná jeho smrt,
když bude vlastnit svůj život.
Poslouchej, ó člověče, pij z mé moudrosti. Uč se tajemství, které je Mistrem Času.
Uč se, jako ti, kterých nazýváš Mistry, kteří jsou schopni si pamatovat minulé životy.
Velkolepé je tajemství, však teď lehké pro mistra, poskytující ti ovládání času. Když
II
k tobě smrt rychle přistupuje, neboj se, ale věz, že jsi mistrem Smrti. Uvolni svoje tělo,
nevzdoruj napětí. Umísti ve svém srdci plamen Duše. Rychle potom přeleť k sídlu
trojúhelníka. Zadrž na chvíli, potom pohni se k cíli. Tento cíl jest místem mezi tvým
obočím, místo, kde paměť života musí mít kontrolu. Zadrž svůj plamen tady v tvém sídle
mozku, dokud prsty smrti uchopí tvou Duši. Potom, co projdeš přes stadium proměny,
zajisté vzpomínky na život projdou též. Potom bude minulost v jednotě s přítomností.
Potom bude vzpomínka na všechno uchována. Osvobozen ty budeš od všeho úpadku.
Věci z minulosti budou žít v dnešku.
Člověče, slyšel jsi hlas mé moudrosti. Následuj mě a budeš žít věky, jako já.