S M A R A G D O V Á D E S K A X I : Klíč k cestě Vzhůru a Dolů

Slyšte a poslouchejte, ó děti Khému,
slova, které jsem zanechal, které vás přivedou
ke Světlu. Vězte, ó lidé, že jsem poznal vaše
otce, ano, vaše otce v čase dávno minulém.
Nesmrtelný jsem byl přes všechny věky, žijící
mezi vámi, odkdy začala vaše moudrost. Vést
vás nahoru ke Světlu Velké Duše, vždy jsem
se snažil, přitahujíc vás z temnoty noci.
Vězte, ó lidé, mezi kterými chodím, že
já, Thoth, obdržel jsem všechno poznání
a všechnu moudrost známou lidem prastarých
dnů. Strážcem tajemstev velkolepé rasy jsem se
stal, držitelem klíče vedoucího k životu. Byl
jsem pro vás tím, kdo vás vynesl nahoru,
ó děti moje, dokonce z temnoty Prastarých
Dnů. Poslouchej teď slova mé moudrosti.
Poslouchej teď poselství, které přináším.
Naslouchej teď slovům, které ti dávám,
a budeš pozdvižen z temnoty do Světla.
V dávné minulosti, když jsem prvně přišel k vám, našel jsem vás v jeskyních skal.
Pozvedl jsem vás svou silou a moudrostí, až dokud jste nezačali zářit jako lidé mezi lidmi.
Ano, našel jsem vás tam, bez jakýchkoliv vědomostí. Jen málo jste byli pozvednutí
nad zvířata. Vždy jsem rozdmýchal jiskru vašeho uvědomění, až jste nakonec planuli jako
lidé.
Teď budu k tobě hovořit dávným poznáním nad myšlením tvé rasy. Věz, že my
z Velké rasy, měli jsme a máme vědomosti, které jsou větší, než lidské. Moudrost jsme
získali od ras na hvězdách zrozených, moudrost a vědomost daleko nad lidskou. Dolů
k nám sestoupili mistři moudrosti, z takové dálky nad námi, z jaké jsem já od tebe.
Poslouchej teď, dokud ti dávám moudrost. Použij ji a budeš svobodný.
Věz, že v pyramidě, kterou jsem vybudoval, jsou Klíče, které ti ukáží Cestu
k životu. Ano, táhni linii z velkého obrazu, který jsem vybudoval, k vrcholu pyramidy,
postavené jako brány. Táhni ještě jednu oproti v tom samém úhlu a směru. Kop a najdi to,
co jsem ukryl. Tam najdeš podzemní vstup k tajemstvím skrytým předtím, než jste byli
lidmi.
I
Povím ti teď o mystériích cyklů, které se pohybují způsobem, které jsou neznámé
konečnu, protože jsou nekonečné nad poznáním člověka. Věz, že je devět cyklů; ano devět
nahoře a čtrnáct dole, pohybujíc se v harmonii k místu spojení, které bude existovat
v budoucnosti času. Věz, že Páni cyklů jsou v jednotě s vědomím poslaným od těch
druhých, aby spájeli Všechno do celku. Nejvyšší jsou Oni ve vědomí ze všech Cyklů,
pracující v souladu se Zákonem. Vědí Oni, že časem bude všechno zdokonaleno a nic
nebude nahoře a nic dole, ale všechno Jedním v zdokonaleném Nekonečně, harmonii
celku v Jednotě Všeho.
Hluboko pod zemským povrchem, v Síních Amenti sedí Sedm, Páni Cyklů, ano,
a další, Pán zdola. Přece věz, že v Nekonečně není ani nahoře, ani dole. Ale vždy tam je
a vždy bude Jednota Všeho, když bude všechno dokončeno. Často stál jsem před Pány
Všeho. Často ze zřídla jejich moudrosti pil jsem a plnil obojí, moje tělo i Duši jejich
Světlem.
Promluvili ke mně a řekli mi o cyklech a Zákoně, který jim dává možnosti existovat.
Ano, promluvil ke mně Pán Devítky, řkouc: „Ó Thothe, velký jsi ty mezi dětmi Země, ale
existují mystéria, o kterých nevíš. Víš, že si přišel z časoprostoru pod tímto a víš, že budeš
cestovat do časoprostoru nahoře. Ale málo víš o mystériích v jejich vnitřku, málo víš
z moudrosti shora. Věz, že ty jako celek v tomto vědomí jsi jen buňkou v procesu růstu.
Vědomí v tobě se vždy rozšiřuje různými způsoby od těch tobě známých. Ano, to,
i když v časoprostoru pod tebou, jsou vždy rostoucí způsoby, které jsou rozličné od těch,
které byly částí tvých vlastních způsobů. Protože věz, že to roste jako důsledek tvého
vývinu, ale ne tím samým způsobem, kterým jsi rostl ty. Růst, který jsi měl a máš
v přítomnosti, dal vzniknout bytí příčiny a následku. Vědomí nenásleduje cestu těch
předtím, jinak by bylo vše opakováním a marností. Každé vědomí v cyklu existuje
v následování své vlastní cesty ke konečnému cíli. Každý hraje vlastní roli v Plánu
Vesmíru. Každý hraje vlastní roli až do definitivního konce. Čím Vzdálenější je cyklus,
tím je větší jeho vědomost a schopnost splývat se Zákonem celku.
Věz, že vy v cyklech pod námi pracujete na nepatrných částech Zákona, zatím co
my z cyklů sahajících k Nekonečnu, máme snahu a budujeme větší Zákon.
Každý má svou vlastní roli, kterou hraje v cyklech. Každý má vlastní práci, kterou
musí dokončit na své cestě. Cyklus pod tebou ještě není pod tebou, ale se jen formuje pro
potřebu, která existuje. Protože věz, že zřídlo moudrosti, které vysílá vpřed cykly, se věčně
snaží získávat nové síly. Věz, že vědomost je získána jedině cvičením, a moudrost pochází
jen z vědomostí, a tak jsou cykly tvořeny ze Zákona. Jsou prostředky pro nabytí vědomostí
pro Rovinu Zákona, která je Zdrojem Všeho. Cyklus dole není skutečně dole, ale
odlišným je v prostoru a čase. Vědomí tam pracuje a testuje důležitější věci, než jsou ty
vaše. A věz, že nad vámi jsou ti, kteří též pracují jako vy, ale přece na jiných zákonech.
Rozdíl, který existuje mezi cykly, je jen v schopnosti pracovat se zákonem. My, kteří
máme bytí v cyklech nad vámi, jsme ti, co první přišli ze Zdroje a v přechodu přes
časoprostor jsme získali schopnost použít Zákony Většího, které jsou daleko nad chápání
člověka. Není tam nic, co je skutečně pod tebou, ale jen odlišné působení Zákona.
II
Podívej se nahoru, anebo se podívej dolů, najdeš to samé. Protože všechno je jen
částí Jednoty, která je v Zdroji Zákona. Vědomí pod tebou je částí tvého vlastního, jako
my jsme částí tebe.
Ty, jako dítě nemáš znalost, která k tobě přišla, když jsi se stal člověkem. Porovnej
cykly s člověkem na jeho cestě od narození po smrt, a uvidíš v cyklech pod tebou dítě
s vědomostmi, které má; a podívej se na sebe jako odrostlejší dítě, postupující
ve vědomostech jak čas plyne. Podívej, My též, dítě vyrůstá do dospělosti se znalostí
a moudrostí, které přišly s roky. Taktéž, ó Thothe, jsou cykly vědomí, děti v odlišných
stupních růstu, i tak všichni z jednoho Zdroje, z Moudrosti, a všichni do Moudrosti se
znovu navrátí.“
Přestal potom On, s rozmlouváním a seděl v tichu, co přišlo k Pánům. Potom opět
promluvil On ke mně, řkouc: „Ó Thothe, dlouho jsme seděli v Amenti, střežili plamen
života v Síních. Přece věz, že jsme stále částí našich Cyklů s naší Vizí sahající k nim
a nad. Ano, víme, že ze všeho, na ničem jiném nezáleží, kromě růstu, který můžeme získat
naší Duší. Víme, že tělo je pominutelné. Věci, které lidé považují za ohromné, jsou pro
nás ničím. Věci, které hledáme nejsou z těla, ale jsou jen zdokonaleným stavem Duše.
Když vy jako lidé se dokážete naučit, že nic než pokrok Duše nemůže být na konci
důležitý, potom budeš skutečně osvobozený ze zajetí, svobodný pracovat v harmonii se
Zákonem.
Věz, ó člověče, měl bys mířit k dokonalosti, jenom tak můžeš dosáhnout cíl.
I když, měl by jsi vědět, že nic není dokonalé, mělo by to být tvoje směrování a tvůj cíl.“
Přestal opět hlas Devítky a slova se ponořila do mého vědomí. Teď, hledám ještě víc
moudrosti, v které můžu být dokonale v Zákoně se Vším.
Časně odešel jsem dolů do Síní Amenti žít pod chladným květem života. Ten,
kterého jsem učil, mě už nikdy neuvidí. Teď žiji navždy v moudrosti, kterou jsem učil.
Vše, čím člověk je, je kvůli jeho moudrosti. Vše, čím bude, je následek jeho příčiny.
Poslouchej ty, teď můj hlas a staň se větším, než běžný člověk. Pozdvihni své oči,
nech Světlo zaplnit tvé bytí, buď navždy Dítětem Světla. Jen úsilím vyrosteš nahoru do
roviny, kde Světlo je Vším ze Všeho. Buď mistrem všeho, co tě obklopuje. Nikdy se
nenech ovládnout účinky tvého života. Vytvoř ještě dokonalejší příčiny a časem budeš
Slunce Světla.
Svobodně, nech svou duši stoupat vždy vzhůru, svobodnou od otroctví a okovů tmy.
Pozdvihni své oči k Slunci na prostoru nebe. Dovol, aby bylo pro tebe symbolem života.
Věz, že ty jsi Větší Světlo, dokonalé v tvé vlastní sféře, kde jsi svobodný. Nikdy se
nedívej do temnoty. Pozvedni své oči k prostoru nahoře. Nech svobodně svoje Světlo
planout vzhůru a budeš Dítětem Světla.