Sny tří bratrů

Žil byl starý Rangaha se svými třemi syny. Jednoho dne onemocněl a povolal své syny k sobě. Když přišli, řekl jim otec:
„Chtěl bych vám říci, synové moji, že Andriamanitra na mne seslal zlou chorobu a nevím zůstanu-li na živu nebo ne. Vraťte se nyní do svých domovů ke svým ženám a dětem a každému z vás se dnes bude zdát sen. Až nastane jitro, přijďte znovu ke mě. Budete mi vyprávět co se vám zdálo.“
Když se ráno slunce vyšvihlo nad obzor, přišli všichni tři bratři a hovořili o tom, jaké měli v noci sny.
Nejstarší řekl:
„Zdálo se mi drahý otče, že se v řece žení kajman s krokodýlem“
Prostřední syn řekl:
„Já jsem, drahý otče, viděl, jak nesu sedm trsů banánů.“
A nejmladší syn vypráví:
„Já jsem, otče, viděl ve snu, jak splétám stébla rákosu.“
Vyslyšel otec sny svých dětí a řekl:
„Jděte, synové moji, a přiveďte lidi z vesnice, budu mezi vás rozdělovat svůj majetek.“
Když se shromáždila celá vesnice, řekl starý Rangaha:
„Pomozte mi lidé a buďte svědky toho, jak naložím se svým majetkem. Rozdělím jej mezi své syny podle toho, jaké měli sny. Poslouchejte všichni. Dvě třetiny dám nejmladšímu a jen jednu třetinu prostřednímu a nejstaršímu. Nejstaršímu nedám mnoho, protože jsem pochopil, že si chce vzít i díl druhých; je chamtivý jako krokodýl. Proto také viděl ve snu krokodýla s kajmanem. Prostřednímu synovi také mnoho nedám, neboť jsem z jeho snu poznal, že se stane lakotným člověkem. Bude chtít vlastnit majetek druhých, neboli nésti najednou sedm trsů banánů, což není v silách jednoho člověka. Vždyť více než tři trsy člověk neuzvedne a to jen tehdy, dá-li si jeden na hlavu a druhé dva do rukou. Nejmladšímu synovi odkáži nejvíce, protože jsem z jeho snu poznal, že je dobrým člověkem. Bude žít s lidmi přátelsky, jako stébla rákosu ve střeše, neboť je splétal ve snu. Bude se vždy s lidmi radit a dělat jen to, co je ostatním příjemné. On může čestně nést mé jméno a vystřídat mne na zemi. Neopustí své blízké, bude je chránit a bude také ochraňovat bohatství shromážděné předky.“
Od těch dob, říká se, tak zůstalo dodnes. Nejmilejším synem je vždy ten nejmladší.

 
Konchedras 6.12.2022